Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN DE VRT-ONLINEDIENSTEN

Over deze voorwaarden

Waarom moet ik deze algemene voorwaarden lezen?

Deze voorwaarden bepalen hoe u de VRT-onlinediensten mag gebruiken om VRT-content te bekijken, te beluisteren, te lezen en/of te (her)gebruiken.

Wanneer u de VRT-onlinediensten gebruikt, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. De VRT raadt u aan ze aandachtig te lezen vooraleer u de VRT-onlinediensten verder gebruikt.

Wat zijn “de VRT-onlinediensten” en “de VRT-content”?

De VRT-onlinediensten zijn alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die de VRT aanbiedt en die toegang geven tot VRT-content.

VRT-content is inhoud die VRT via haar de VRT-onlinediensten toegankelijk maakt voor het brede publiek. Het gaat onder meer om geluidsfragmenten, video, tekst, foto’s, interactieve toepassingen, programmagegevens, bestanden, software en andere content.

Wie stelt De VRT-onlinediensten en de VRT-content ter beschikking?

De VRT-onlinediensten en de VRT-content worden u ter beschikking gesteld door de VRT, NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te A. Reyerslaan 52, 1043 Brussel. In deze voorwaarden wordt naar telkens verwezen naar “VRT”. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij de klantendienst op het e-mailadres klantendienst@vrt.be.

Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

De VRT raadt u aan ook het privacy- en cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat hoe VRT omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies op de VRT-onlinediensten gebruikt worden.

Voor sommige VRT-onlinediensten zijn bijzondere voorwaarden van toepassing die afzonderlijk vermeld zijn. Die bijzondere voorwaarden gelden samen met deze voorwaarden. Ook het  privacy- en cookiebeleid zijn erop van toepassing. Als de teksten elkaar tegenspreken, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

Via de VRT-onlinediensten kunt u soms toegang krijgen tot externe websites (bijvoorbeeld door middel van een link) of ermee interageren (bijvoorbeeld sociale media). Deze externe websites hebben eigen algemene gebruiksvoorwaarden die ook van toepassing zijn. De VRT heeft geen invloed op deze voorwaarden en zij raadt u aan ook die voorwaarden te lezen.

Kunnen de voorwaarden veranderen?

De VRT kan deze voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid en/of de bijzondere voorwaarden op elk moment veranderen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de VRT-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. De VRT raadt u aan regelmatig na te gaan of er nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Onderaan deze pagina staat telkens de datum van de laatste versie vermeld.

Over de toegang en het gebruik van de VRT-onlinediensten

Hoe kan ik toegang krijgen tot de VRT onlinediensten?

De VRT-onlinediensten zijn gratis toegankelijk.

Sommige diensten bieden u de  mogelijkheid om een VRT-profiel aan te maken. Wanneer u dit doet vraagt VRT u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld uw e-mail, adres, naam, geboortedatum, geslacht en postadres/postcode. Waarom VRT deze gegevens vraagt en hoe ze hiermee omgaat staat beschreven in het privacy- en cookiebeleid. Voor de toegang tot bepaalde VRT-onlinediensten (vb. voor bepaalde comfortdiensten) kan het aanmaken van een VRT-profiel (o.a. om technische redenen) vereist zijn.   

Voor het VRT-profiel zal u gebruik moeten maken van een wachtwoord. U dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Uw wachtwoord is persoonlijk en u mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dien je zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan. U bent verantwoordelijk voor de handelingen die met uw wachtwoord worden gesteld.

Waarvoor mag ik de VRT-onlinediensten (wel en niet) gebruiken?

U mag de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u zich houdt aan deze voorwaarden, de toepasselijke wetgeving en de eventueel toepasselijke bijzondere voorwaarden.

Voor commerciële doeleinden mag u de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content niet gebruiken. Dat gaat over ieder ander gebruik dan persoonlijk gebruik, onder meer in het kader van of ter ondersteuning van een ondernemingsactiviteit, ongeacht het economische doel of model (bijvoorbeeld ter promotie van producten of diensten, in een dienst tegen betaling, op websites met inkomsten uit advertenties). Voor een dergelijk gebruik moet u telkens vooraf toestemming van de VRT krijgen. Hiervoor kan u contact opnemen met onze klantendienst op het adres vermeld onder punt 1.3.

Verder mag u de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content in elk geval:

niet gebruiken om wetgeving en/of rechten van de VRT of derden te schaden. Het kan gaan om intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten) of de privacy van personen.
niet gebruiken voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen.
niet gebruiken buiten de context waarin de VRT ze aan het publiek aanbiedt en/of op zo’n manier dat de VRT in diskrediet of een slecht daglicht gebracht wordt of aansprakelijk kan zijn ten opzichte van derde partijen.
niet gebruiken op zo’n manier dat de indruk ontstaat dat de VRT geassocieerd is met een derde persoon, product, dienst, content, opinie, geloof of overtuiging of dat de VRT die ondersteunt of goedkeurt.
alleen gebruiken op de manier waarop de VRT ze aan u beschikbaar stelt. U mag ze niet bewerken, kopiëren, decompileren, ‘reverse-engineeren’ of op enige manier exploiteren, noch anderen daarbij helpen.
niet gebruiken op zo’n manier dat ze worden aangetast of beschadigd, bijvoorbeeld door het uploaden van computervirussen of andere schadelijke bestanden of door het omzeilen van de technische beschermingsmaatregelen van de VRT-onlinediensten.
niet op een andere onrechtmatige wijze gebruiken.

Is de VRT-content altijd geschikt voor jong en oud?

De VRT-content is voor iedereen toegankelijk, maar kan materiaal bevatten dat niet geschikt is voor een jong publiek. Als u een kind toestaat de VRT-content te bekijken, te beluisteren of te lezen, dan bent u als enige verantwoordelijk om te beslissen of deze content geschikt is voor het kind. Waar relevant en nodig brengt de VRT de nodige waarschuwingen aan (bijvoorbeeld door het vertonen van een leeftijdsicoon). De VRT vraagt u aandacht aan deze waarschuwingen te besteden.

Over de rechten op de VRT-onlinediensten en de VRT-content

Wie heeft de rechten op de VRT-onlinediensten en de VRT-content?

De VRT-onlinediensten en/of de VRT-content zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder  auteurs- en naburige rechten, merkenrechten, databankrechten en rechten op computerprogramma’s. Deze rechten zijn eigendom van VRT en/of derde partijen (bijvoorbeeld licentiegevers of -gebruikers).

Zonder de voorafgaande toestemming van de VRT en/of deze derde partijen mag u daarom de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content niet kopiëren, bewerken, publiceren, exploiteren of op een andere manier gebruiken, behalve als dat expliciet is toegestaan door deze algemene voorwaarden.

De VRT neemt technische beveiligingsmaatregelen om haar rechten en/of die van derde partijen op de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content te beschermen. U mag deze maatregelen niet omzeilen, verwijderen of wijzigen, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.

Over het hergebruik van de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content, bijvoorbeeld op mijn eigen website of sociale media (zoals Facebook of Twitter)

Mag ik de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content downloaden, kopiëren, op andere websites of platformen publiceren, of op een andere manier hergebruiken?

U mag de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content alleen binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden hergebruiken, als de betrokken VRT-dienst dat ook daadwerkelijk toestaat.

Zo mag u de VRT-content alleen maar down- of uploaden, kopiëren of op andere websites of platformen publiceren als dat voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is en als de VRT-dienst dat hergebruik niet beperkt. De VRT neemt technische beveiligingsmaatregelen om de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content tegen hergebruik te beschermen. U mag deze maatregelen niet omzeilen, verwijderen of wijzigen om de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content toch te hergebruiken, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen. In sommige gevallen wordt het hergebruik evenwel technisch mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld via de embeddeable videospeler  zie punt 4.2.) of een downloadmogelijkheid. In dergelijke gevallen is het hergebruik dus toegestaan, mits dit gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Het is ook niet toegelaten om de VRT-content geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. De VRT heeft altijd het recht om haar toestemming voor het (her)gebruik van haar onlinediensten en/of content in te trekken.

Mag ik hyperlinks of embedded links aanbrengen naar de VRT-onlinediensten en de VRT-content op mijn eigen of andere websites (zoals Facebook of Twitter)?

U mag op uw eigen of op een andere website linken, delen of op een andere manier naar de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content verwijzen, maar uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en als u zich houdt aan de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Een hyperlink kan, op voorwaarde dat wanneer de bezoeker van uw website op de link klikt  hij of zij  naar de betrokken VRT Online Dienst geleid wordt om de VRT-content te bekijken, beluisteren of te lezen.. Het URL-adres van de VRT-onlinedienst moet steeds duidelijk zichtbaar zijn in de link. Niet toegestaan zijn overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging van materiaal dat op de VRT-websites gepubliceerd is.

Voor sommige VRT-content zal u de mogelijkheid hebben om deze in te sluiten (embedden) op een andere website of platform. U mag van deze mogelijkheid gebruik maken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en voor zover u hierbij gebruik maakt van de speler (embedeabble player) die u ter beschikking wordt gesteld op de VRT-onlinedienst. Zo blijft de VRT-content steeds voorzien van het VRT-merkteken en wordt de integriteit ervan beschermd. U mag de speler, de inhoud of enig onderdeel ervan niet wijzigen of verwijderen.

Op welke manier kan ik RSS-datafeeds integreren?

U mag de RSS-datafeeds van de VRT-onlinediensten gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, als u zich houdt aan de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Als u de RSS-datafeeds gebruikt, vermeldt u duidelijk de VRT als bron en u zorgt voor een link vanuit elke titel naar het overeenstemmende artikel op de betrokken VRT-onlinedienst. Alleen de link zelf van de RSS-datafeeds mag u aanbrengen op uw website. U mag geen VRT-content die verwerkt is in de RSS-datafeeds, gebruiken.

Als u de RSS-feeds van De VRT-onlinediensten op publieke schermen wilt gebruiken, moet u de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VRT krijgen. Hiervoor kan u contact opnemen met onze klantendienst op het adres vermeld onder punt 1.3.

Over uw bijdragen op de VRT-onlinediensten

Kan ik een actieve bijdrage leveren aan een VRT-onlinedienst?

De VRT biedt u soms de mogelijkheid om eigen bijdragen (zoals video’s, foto’s en tekstberichten) te delen op de VRT-onlinediensten en/of ze erin op te nemen. De VRT maakt in dat geval duidelijk hoe u dat kunt doen.

U kunt ook deelnemen aan discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen, of uw VRT-account koppelen aan uw account op een socialenetwerksite (zoals Facebook en Twitter).   

Wat zijn de spelregels voor actieve bijdragen aan een VRT-onlinedienst?

Uw bijdrage op de VRT-onlinediensten mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie bevatten. Ze moet ook relevant zijn voor het forum, het kanaal of de groep waaraan u deelneemt. De VRT-onlinediensten staan in het algemeen open voor iedereen die een constructieve bijdrage levert, op beschaafde toon en in een behoorlijk Nederlands.

Bij uw bijdrage moet u een controleerbare voornaam en naam vermelden en een werkend e-mailadres waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Alleen uw voornaam, uw initialen of uw gebruikersnaam worden gepubliceerd in de dienst(en) van de VRT.

De persoonsgegevens die u aan VRT verstrekt, kan de VRT aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgeven, bijvoorbeeld als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd online gedrag.

De VRT heeft het recht om uw bijdrage te weren, onder meer:

als ze extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend is;
als ze lasterlijk is of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen bevat;
als ze gescheld, haatdragende taal, een agressieve toon en/of racistische uitlatingen bevat;
als volledige zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
in het algemeen als ze juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden.

Een VRT-onlinedienst kan premoderatie gebruiken. Daarbij wordt iedere bijdrage gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt. De VRT kan uw bijdrage ook inkorten of aanpassen om operationele of redactionele redenen (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen). De VRT heeft het recht om (automatische) filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen.

De VRT kan zonder kennisgeving een bijdrage weren als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden en de betreffende VRT-onlinedienst eventueel helemaal sluiten. Als u een ongepaste bijdrage instuurt, heeft de VRT het recht u als deelnemer te schrappen. De VRT hoeft haar weigering en/of schrapping niet te motiveren.

De VRT heeft ook het recht in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat dreigen te monopoliseren.

De VRT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen.

Problemen kunt u melden aan de beheerder van de betrokken VRT-onlinedienst. Als u een echte klacht wilt indienen, moet u de formele klachtenprocedure volgen (zie punt 7). Klachten die u formuleert op discussiefora, in chatgroepen of babbelkanalen worden niet opgevolgd.

Waarop moet u letten als u een bijdrage instuurt?

Als u een bijdrage levert aan een VRT-onlinedienst, geeft u de VRT het onbeperkte recht om ze geheel of gedeeltelijk te gebruiken en te exploiteren via elk medium (bijvoorbeeld op de VRT-onlinediensten, in televisie- of radioprogramma’s en externe websites) en in elke vorm (bijvoorbeeld gratis of tegen betaling, op dvd of een andere drager). De VRT is u daarvoor geen enkele vergoeding verschuldigd.

U moet ervoor zorgen dat uw bijdrage geen inbreuk pleegt op andermans rechten (bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten). Dat betekent dat u zelf over alle rechten op uw bijdrage beschikt en/of dat u over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de VRT-onlinediensten. De VRT draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en u vrijwaart de VRT tegen aanspraken van derden in dit verband.

Wat kan ik doen als een bijdrage van een derde mijn rechten schendt?

De VRT kan niet alle bijdragen voor de publicatie op de VRT-onlinediensten nakijken op hun wettelijkheid of naleving van andermans rechten. Als u een inbreuk vaststelt, breng ons dan via de formele klachtenprocedure op de hoogte (zie punt 7), zodat de VRT het nodige kan doen om de inhoud te verwijderen.

Over de bescherming van uw privacy

Ik ben bezorgd over mijn privacy. Wat kan VRT met mijn persoonlijke gegevens doen?

De VRT vindt de bescherming van uw privacy heel belangrijk. In het privacy- en cookiebeleid wordt beschreven hoe de VRT omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies op de VRT-onlinediensten worden gebruikt.

Over de klachten

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over een VRT-onlinedienst en/of de VRT-content?

Klachten over de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content moet u indienen via de officiële klachtenprocedure, onder meer via volgend e-mailadres: klachtenprocedure@vrt.be. Meer informatie over het indienen en de behandeling van deze klachten vindt u op de website van de VRT: http://www.vrt.be/contact/klachtenbehandeling

Over de aansprakelijkheid

Welke verantwoordelijkheid heeft VRT voor haar de VRT-onlinediensten en de VRT-content?

De informatie op de VRT-onlinediensten en/of in de VRT-content is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. De VRT streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren, maar zij kan u niet garanderen dat de content juist, volledig en accuraat is. De VRT kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die u zou lijden door het gebruik van de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content.

De VRT is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische levering van de VRT-onlinediensten en/of in de VRT-content.

De VRT heeft het recht om op elk ogenblik en zonder enig bericht vooraf de VRT-onlinediensten en/of de VRT-content te optimaliseren, aan te passen en stop te zetten. Bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de VRT-onlinediensten hebt u geen recht op een schadevergoeding of andere compensatie.

De VRT is niet aansprakelijk voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van de VRT-content. Zo neemt de VRT alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de VRT-onlinediensten en de VRT-content geen virussen bevatten, maar de VRT kan dit niet garanderen. Bijgevolg dient u hiervoor zelf de nodige beschermingsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld het installeren van anti-virus-software).

Is de VRT aansprakelijk voor externe websites?

Via sommige VRT-onlinediensten kunt u toegang krijgen tot externe websites (bijvoorbeeld door middel van een link) of kunt er ermee interageren (bijvoorbeeld sociale media). De VRT controleert die websites en hun inhoud niet. De VRT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites, noch voor het naleven van de toepasselijke wetgeving door deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat de VRT en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat de VRT de informatie op deze websites goedkeurt of ondersteunt.

Wat is uw verantwoordelijkheid?

U bent verantwoordelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden.

De VRT blijft verantwoordelijk voor de aangeboden VRT-onlinediensten en VRT-content, maar u bent verantwoordelijk voor het hergebruik ervan (bijvoorbeeld door embedding) en u vrijwaart de VRT tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan. De VRT heeft altijd het recht om de VRT-content te laten verwijderen op uw website.

Deze gebruiksvoorwaarden werden geüpdate op 22.05.2018.